UAB “Integrali asmenybė”
PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Ši UAB “Integrali asmenybė” Privatumo politika (toliau Privatumo politika) reglamentuoja duomenų rinkimo, saugojimo ir apdorojimo principus bei tvarką naudojantis svetaine www.erickson.lt ar kitomis UAB “Integrali asmenybė” priklausančiomis interneto ir socialinių tinklų paskyromis, įskaitant elektroninių laiškų, užklausų, komentarų ir kitos informacijos siuntimą (toliau – Interneto svetainės), o taip pat naudojantis įmonės UAB “Integrali asmenybė” teikiamomis paslaugomis ir produktais bei dalyvaujant jos organizuojamose mokymo programose. Šia Privatumo politika užtikrinamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą, laikymasis ir įgyvendinimas.
1.2. Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu interneto svetainėje www.erickson.lt ar atvykus į UAB “Integrali asmenybė” būstinę (Kalnelio g. 8, Domeikava, Kauno r.).
1.3. Privatumo politikos paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei duomenų saugos technines ir organizacines priemones.
1.4. Privatumo politikos ir kitų su duomenų apsauga susijusių reikalavimų, privalo laikytis visi UAB “Integrali asmenybė” dirbantys ar kitais pagrindais (įskaitant, bet neapsiribojant praktikos, savanorystės pagrindais) susiję asmenys (toliau – UAB “Integrali asmenybė” darbuotojai), kurie tvarko asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino. Taip pat su šiomis taisyklėmis yra supažindinami visi tretieji asmenys, jei dėl savo veiklos ypatumų, jie neišvengiamai sužino duomenis (IT tinklų administratoriai, savanoriai ir kt.)
1.5. Vartojamos sąvokos:
1.5.1. duomenų valdytojas – UAB “Integrali asmenybė”
1.5.2. duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, su kuriuo duomenų valdytojas sudaro bendradarbiavimo sutartį dėl asmens duomenų tvarkymo.
1.5.3. duomenų naudotojas – šioje Privatumo politikoje įvardinti duomenų valdytojo darbuotojai, kurie turi teisę naudoti asmens duomenis numatytoms funkcijoms atlikti. Jei toliau tekste duomenų naudotojams keliami konkretūs reikalavimai dėl asmens duomenų saugos veiksmų, tai duomenų naudotojas suprantamas kaip konkretus darbuotojas, kuriam suteikta teisė naudoti asmens duomenis savo darbo funkcijoms vykdyti.
1.5.4. duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
1.5.5. duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.
1.5.6. duomenų subjektas – Klientas, Mokymų dalyvis, Mokymų programos absolventas, Interneto svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas;
1.6. Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
1.7. Privatumo politika parengta vadovaujantis:
1.7.1. Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu
1.7.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
1.7.3. Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr.1T­71 (Žin., 2008, Nr. 135­5298);
1.7.4. Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą bei teisę rinkti asmens duomenis.
1.7.5. Interneto svetainėje www.erickson.lt pateikiama pilna informacija apie interneto svetainėje naudojamus slapukus (angl. cookie).
2. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI
2.1. Duomenų valdytojui vykdant funkcijas ir tvarkant asmens duomenis, laikomasi šių asmens duomenų tvarkymo principų:
2.1.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais bei tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;
2.1.2. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, pertekliniai duomenys nekaupiami ir netvarkomi;
2.1.3. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
2.1.4. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas;
2.1.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
2.2. Asmens duomenys Duomenų Valdytojo renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar sutarčių pagrindu.
2.3. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslais, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti UAB “Integrali asmenybė” archyvui.
2.4. Duomenų valdytojas užtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.
2.5. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Duomenų valdytojas gali teikti jos tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims.
2.6. Asmens duomenų apsauga nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo užtikrinama įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines priemones. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos.
2.7. Asmens duomenys apsaugoti nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
2.8. Asmens duomenų tvarkymo principų laikymąsi užtikrina UAB “Integrali asmenybė” direktorius, imdamasis atitinkamų organizacinių priemonių (įsakymai, nurodymai, rekomendacijos).
2.9. Asmens duomenų tvarkymo tikslai yra:
2.9.1. vidaus administravimas (registracijos į renginius, su UAB “Integrali asmenybė” veikla susijusios informacijos siuntimas, pan.), kokybiškų paslaugų teikimo užtikrinimas,
2.9.2. UAB “Integrali asmenybė” klientų asmens duomenų, komentarų bei atsiliepimų naudojimas rinkodaros tikslais.
2.10. Duomenų tvarkymo tikslui, numatytam Privatumo politikos 2.9.1 punkte, pasiekti, yra tvarkomi šie asmens duomenys:
2.10.1. Neypatingi asmens duomenys:
2.10.1.1. Vardas, pavardė;
2.10.1.2. elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir/ar kiti kontaktiniai duomenys;
2.11. Duomenų tvarkymo tikslui, numatytam Privatumo politikos 2.9.2 punkte, pasiekti, yra tvarkomi šie asmens duomenys:
2.11.1. Neypatingi asmens duomenys:
2.11.1.1. Vardas, pavardė;
2.11.1.2. elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir/ar kiti kontaktiniai duomenys;
2.11.1.3. Informacija, susijusi su asmens, kaip Erickson Coaching International studento / absolvento veikla (įskaitant, bet neapsiribojant baigta mokymų programa, įgyta kvalifikacija, akreditacija, koučingo bei mentoringo sesijų skaičius)
2.11.1.4.nuotraukos, video, audio įrašai ar kita informacija.
2.12. Visi su asmens duomenimis dirbantys UAB “Integrali asmenybė” darbuotojai ar tretieji asmenys, yra supažindinti su šia Privatumo politika ir atsakingi už jos laikymąsi.
2.13. Naudotis Interneto svetainės paslaugomis gali:
2.13.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys;
2.13.2. juridiniai asmenys;
2.13.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
2.14. Asmens duomenys saugomi bei tvarkomi:
2.14.1. Elektroninių užklausų administravimo tikslu asmens duomenys yra saugomi 6 mėnesius, atsiliepimai ir komentarai rinkodaros ir komentarų administravimo tikslais saugoma neribotai.
2.15. Suėjus minėtiems terminams, asmens duomenys sunaikinami automatiniu būdu.
2.16. Duomenų valdytojas pasilieka teisę saugoti duomenis neterminuotai, jeigu jais buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu Duomenų valdytojas yra gavęs su asmeniu susijusių skundų ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
2.17. Duomenų valdytojas kaupia, naudoja arba perduoda Asmens duomenis tik remdamasi sutikimu arba tiek, kiek būtina ypatingais atskirais atvejais (pvz.: atsakant į užklausas, derinant ir patvirtinant renginių laiką, kt.), siekdama užtikrinti kokybišką paslaugų suteikimą.
3. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
3.1. Duomenų subjektas turi teisę lengvai ir pagrįstais laiko tarpais susipažinti su UAB “Integrali asmenybė” esančiais jo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami.
3.2. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreipiasi į UAB “Integrali asmenybė” (raštu, žodžiu ar kitokia forma, leidžiančia aiškiai identifikuoti besikreipiančiojo tapatybę). UAB “Integrali asmenybė” darbuotojai privalo asmens duomenis patikrinti ir nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.
3.3. Asmens duomenų tikslinimas bei taisymas, atnaujinimas ir trynimas, tiek kiek leidžia LR ir ES teisės aktai ir techninės galimybės, atliekamas duomenų subjekto sutikimu ar prašymu.
3.4. Kilus bet kokių klausimų, susijusių su ICF Lithuania Privatumo politika ar asmens duomenų apsauga, duomenų subjektas turi teisę kreiptis dėl paaiškinimo el. p. info@erickson.lt ar atvykęs į UAB “Integrali asmenybė” adresu Kalnelio g. 8, Domeikava, Kauno r.
4. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO NUOSTATOS
4.1. UAB “Integrali asmenybė” įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
4.2. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys ir su UAB “Integrali asmenybė” tvarkomais asmens duomenimis galintys susipažinti darbuotojai raštu susipažįsta su Privatumo politika.
4.3. ICF Lithuania darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino eidami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.
4.4. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai, siekdami užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. UAB “Integrali asmenybė” dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.
5. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS
5.1. UAB “Integrali asmenybė” turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama interneto svetainėje www.erickson.lt
5.2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę apie tai pranešti UAB “Integrali asmenybė” el. paštu info@erickson.lt arba atvykus į UAB “Integrali asmenybė” adresu Kalnelio g. 8, Domeikava, Kauno r.
5.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės www.erickson.lt sistemoje.

Erickson Coaching International yra viena iš didžiausių ir ilgiausiai veikiančių koučingo mokyklų pasaulyje. Nuo veiklos pradžios 1980-siais, Erickson International išleido daugiau nei 45000 absolventų, kuriuos sutiksite dešimtyse pasaulio šalių.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram